Bankowy zapis na wypadek śmierci, może stanowić ważny element planowania finansowego, związanego z rozporządzeniami majątkowymi które następują w związku ze śmiercią.

Czy środki z zapisu bankowego wchodzą do spadku? Odpowiedź na to pytanie jest istotna dla wielu osób pragnących zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich.

Z chwilą śmierci posiadacza rachunku wygasają dokonane przez niego dyspozycje środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym oraz pełnomocnictwa, z wyjątkiem dyspozycji dokonanych w trybie art. 56 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe, a więc dyspozycji na wypadek śmierci.
Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom, określonej kwoty pieniężnej ( dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) przy czym krąg tych osób wskazuje prawo bankowe.

Mogą to być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo

Kwota bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub

Oznacza to, że w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, środki zgromadzone na koncie bankowym zostaną przekazane określonym osobom.

Taką dyspozycję możemy ustanowić zarówno przy zawieraniu umowy rachunku bankowego, jak i później. Możemy precyzyjnie określić, komu mają zostać przekazane zgromadzone środki. Dzięki temu unikniemy ewentualnych nieporozumień lub sporów dotyczących dziedziczenia. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Zgodnie z prawem bankowym kwota będąca dyspozycja na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Oznacza to, że są one wyłączone spod prawa dziedziczenia i przekazywane bezpośrednio uprawnionym osobom.