Polityka Prywatności RODO

Radca prawny Arkadiusz Grzechowiak prowadzący Kancelarię Rady Prawnego z siedzibą w Koninie przy ul. Kolejowej 24/2 zwana dalej Kancelarią przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z godnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000 ) klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi.

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Arkadiusz Grzechowiak prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego z siedziba w Koninie, przy ul. Kolejowej 24/2 NIP 665-147-58-94
Jeżeli są już Państwo naszym klientem, kontrahentem lub osoba, która reprezentuje naszego klienta lub kontrahenta, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej doręczonej przy zawarciu umowy.

Kancelaria przetwarza dane osobowe

1. klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi;
2. w przypadku Klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
4. osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;

Cele w jakich dane osobowe będą przetwarzane

1. zawarcia i wykonania umowy- podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady k ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawarta umową świadczenia usług prawnych- podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. jeżeli będzie istniał prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Przesłanka ta dotyczy sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych będzie uzasadnione naszymi usprawiedliwionymi interesami, w szczególności:: dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych.

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać:

1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, w szczególności radcy prawni, aplikanci ,praktykanci zatrudnieniu w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług.

2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie na potrzeby realizacji świadczonych dla Administratora usług, w szczególności takie podmioty jak: dostawy usług IT, dostawcy usług prawnych, księgowych oraz podatkowych, podmioty świadczące usługi logistyczne, kurierskie, oraz ich upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnych do wykonania zleconych przez Administratora danych usług.

3. kancelarie notarialne w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej,

4. Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa upoważnione do tego instytucje państwowe, organy władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądy, komornicy sądowi, mediatorzy, kuratorzy, organy kontroli skarbowej, inne organy ochrony prawnej);

Czas przez jaki dane osobową będą przetwarzane

1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;

2. w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;

3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).
W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Administrator, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych, przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

3.O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

4. możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google